0

המספר שהוא לפני אחד

והוא האמצע על ציר המספרים.

0