chatGPT

שם האתר: chatGPT

כתובת האתר: https://chat.openai.com/chat

מיועד לגילים: כל הגילים

האנשים/החברה שמפעילים את האתר: openAI

משמש ל: שלל דברים!

כדאי להיזהר מ.... המצאות שלו בנוגע לכל מיני דברים